fbpx

תקנון תרומות

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של קרן ראשון לציון מס' 580185601 וניתן באמצעותו לתרום לקרן.
כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון זה. אנא קראו את התקנון בעיון.
כל האמור באתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
קרן ראשון לציון תהיה רשאית בכל עת לשנות תקנון זה ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

1. קרן ראשון לציון מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת מטרות הקרן וצרכיה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
2. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן .PCI
3. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לקרן בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל' 03-7341000 . הקרן תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את הקרן בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
4. לכל תרומה תינתן קבלה בהתאם להוראות הדין.
5. מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע העסקה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
6. קרן ראשון לציון איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה, שימוש בלתי מורשה, לא כדין הנעשה בפרטי כרטיס האשראי הנמסר לשם ביצוע התשלום/פעולה.
7. פרטיות: הקרן שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים. רק מפעיל שאושר לכך מטעם הקרן יוכל לראות את פרטי התרומה. מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ולצורך התקשרות ישירה עם המשתמש. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 , שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.
8. הנכסים שהתקבלו כתרומות (לרבות כספים, ושווה כסף) יירשמו בפנקס תורמים פנימי בו יופיע שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו. פנקס התורמים יהיה פתוח לעיון חברי ועד העמותה, בודקים מטעם רשם העמותות, נציבות מס הכנסה וגופים אחרים שיש להם סמכות לעיין בפנקס על פי דין.
9. תורם המבקש לתרום בעילום שם צריך לעמוד בהוראות תקנות העמותות, התשס"ג – 2003 והדבר כפוף לאישור רשם העמותות ולהגשת בקשה בהתאם לנוהל המפורסם באתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם העמותות.
10. הגבלת אחריות: הקרן לא תישא בכל אחריות לפעילות אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר לרבות חוסר זמינות האתר/שירות ולא ישא בכל נזק ו/או הפסד שייגרמו עקב ו/או הנובע מהשימוש באתר. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של קרן ראשון לציון וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.
11. קרן ראשון לציון והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין קרן ראשון לציון או מי מטעמה לא נושאים או לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
12. קרן ראשון לציון עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין קרן ראשון לציון נוטלת אחריות.
13. קרן ראשון לציון אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/ או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי קרן ראשון לציון, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של קרן ראשון לציון או מי מספקיו.
14. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
15. הקרן תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
• מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
• התרומה אינה הולמת/עולה בקנה אחד עם מטרות העמותה המפורטות באתר.
16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
17. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.
ט.ל.ח.

Billing Details

Your Order

מוצר סכום ביניים
Donation  × 1 0.00
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
 

להסיר פריט תמונה ממוזערת מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× Donation  0.00
0.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
דילוג לתוכן